Politika Povraćaja i Reklamacija

Saglasno Zakonu o zaštiti potrošača obaveštavamo Vas da reklamacije na usluge pružene preko našeg veb-sajta Double Check d.o.o. Beograd-Zvezdara (u daljem tekstu: Double Check) možete izjaviti elektronski na e-mail adresu info@doublecheckcenter.com, ili poštom na našu adresu Milana Rakića 6-8, 11000 Beograd. Takođe Vas obaveštavamo da ste pri izjavljivanju reklamacije dužni da dostavite račun na uvid ili drugi dokaz o kupovini usluge na koju izjavljujete reklamaciju (kopija računa, slip i sl.).

Po prijemu reklamacije izdaćemo vam pisanu potvrdu ili ćemo vas elektronskim putem obavestiti da potvrđujemo da smo primili vašu reklamaciju.

Pisanim ili elektronskim putem odgovorićemo Vam na izjavljenu reklamaciju najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije. Odgovor će sadržati odluku da li prihvatamo reklamaciju, izjašnjenje o Vašem zahtevu i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može biti duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

Naša dužnost je da ukoliko iz objektivnih razloga nismo u mogućnosti da izađemo u susret Vašem zahtevu u predviđenom roku, da Vas o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavestimo i navedemo rok u kojem ćemo je rešiti, kao i da dobijemo Vašu saglasnost. Navedeno smo u obavezi da evidentiramo u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacije moguće je samo jednom.

Odgovornost zbog nesaobraznosti usluge ugovoru sa aspekta zakona

Obaveštavamo vas da je saglasno Zakonu, Double Check odgovoran za nesaobraznost pruženih usluga ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.

Smatra se da je rizik prešao na potrošača trenutkom kada je usluga pružena potrošaču ili trećem licu koje on odredi.

Usluge u pogledu kojih se može pojaviti nesaobraznost u odnosu na ugovor odnose se na uslugu dostavljanja elektronskim putem potrošaču izrađenog drugog mišljenja izabranog lekara konsultanta.

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom usluge i prirodom određene nesaobraznosti.

Dužnost Double Check-a je da isporuči uslugu saobraznu ugovoru. Pretpostavlja se da je pružena usluga dostavljanja izrađenog drugog mišljenja nesaobrazna ugovoru ako: nema redovna svojstva usluga iste vrste; ne odgovara očekivanjima koja su osnovana s obzirom na prirodu usluge i javna obećanja Double Check-a u pogledu posebnih svojstava usluge, a naročito ako su učinjena oglasom; po sadržini, kvalitetu i svrsi ne odgovara opisu koji je pre zaključenja ugovora, oglasom ili na drugi sličan način dalo treće lice u ime Double Check-a.

Double Check nije odgovoran za nesaobraznost usluge koja se odnosi na sadržinu drugog mišljenja datog od strane izabranog lekara konsultanta kao i bilo kakve nedostatke u drugom mišljenju lekara konsultanta koji su u vezi ili se mogu dovesti u vezi sa drugim mišljenjem lekara konsultanta, kao i za nemogućnost dostavljanja potrošaču drugog mišljenja lekara konsultanta koje izabrani lekar konsultant nije izradio u ugovorenom roku; ako nije znao ili nije morao da zna da je treće lice u njegovo ime dostavilo materijal potreban za izradu drugog mišljenja pre zaključenja ugovora, oglasom ili na drugi sličan način dalo treće lice, odnosno ako je takav materijal na odgovarajući način blagovremeno ispravljen.

Double Check odgovara za nesaobraznosti isporučene usluge ugovoru ako: je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je ta nesaobraznost bila poznata Double Check-u; se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, a potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača i ako je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je Double Check izjavio da je usluga saobrazna ugovoru.

Double Check ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da usluga nije saobrazna ugovoru ili ako je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji je dao potrošač.

Ako usluga nije saobrazna ugovorenoj, potrošač može da zahteva od Double Check-a da izvrši saobraznu uslugu koja će se ogledati u dostavljanju istovetnog već izrađenog mišljenja izabranog lekara konsultanta. Ako je izvršenje saobrazne usluge nemoguće ili protivpravno ili predstavlja nesrazmerno opterećenje za Double Check, potrošač može zahtevati umanjenje cene ili raskid ugovora.

Potrošač ne može da raskine ugovor u slučaju neznatne nesaobraznosti usluge.

Sve troškove koji su neophodni da bi se usluga saobrazila ugovoru, a naročito troškove koji mogu da nastanu prilikom elektronskog dostavljanja drugog mišljenja, snosi Double Check.

Obaveštenje o pravu na odustanak od ugovora

Potrošač ima pravo do odustane od ugovora o pružanju usluga bez navođenja razloga zbog kojeg odustaje od ugovora i to u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora između potrošača i Double Check-a.

Ukoliko želite da odustanete od ugovora o pružanju usluga koji je zaključen putem vebsajta, to možete učiniti slanjem obrasca  Izjave o odustajanju: https://www.paragraf.rs/obrasci/Izjava_o_odustanku_od_ugovora_na_daljinu_ili_ugovora_koji_se_zakljucuje_izvan_poslovnih_prostorija_ID_3767.pdf, za odustanak od ugovora elektronski na e-mail adresu info@doublecheckcenter.com ili poštom na adresu Milana Rakića 6-8, 11000 Beograd.

Ukoliko obrazac za odustanak od ugovora pošaljete elektronski na e-mail adresu info@doublecheckcenter.com, Double Check će Vas bez odlaganja pismenim putem obavestiti o prijemu obrasca.

Izjava o odustajanju od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Double Check-u i smatra se blagovremenom ako je poslata u roku od 14 dana od dana zaključenja Ugovora između Vas i Double Check-a. Istekom navedenog roka gubite pravo na odustajanje od ugovora.

Double Check je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio za usluge, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac o odustanku od ugovora.

Kupovinom usluga dajete izričitu saglasnost da se povraćaj uplate izvrši na isti način na koji je uplata izvršena, gotovinski, uplatom na Vaš tekući račun ili uplatom na račun Vaše platne kartice kod banke.